Kim Gordon, Sonic Youth 1991 by TVS

Kim Gordon, Sonic Youth 1991 by TVS

Kim Gordon, Sonic Youth 1991

Kim Gordon, Sonic Youth 1991 by TVS